Struktura centra

Centrum materiálového výzkumu je na základě výzkumného zaměření rozděleno do dvou výzkumných programů: Anorganické materiály a Pokročilé organické materiály a biomateriály

Výzkumnou náplň centra tvoří dva výzkumné programy:

 1. Anorganické materiály
 2. Pokročilé organické materiály a biomateriály

Ad 1. Výzkumný program Anorganické materiály

Centrálním cílem výzkumného programu Anorganické materiály je vytvoření výzkumného centra v potřebném rozsahu a kvalitě pro poskytnutí instrumentální a vědomostní základny silikátovému průmyslu nezbytné pro rozvoj jeho inovačního potenciálu.

Specifické cíle výzkumného programu: 

 • Objasnit změny struktury ve vztahu k vlastnostem v průběhu procesu přípravy anorganických pojiv (cementů, vysokohodnotných betonů, super-plastifikátory, sádrových a vápenných pojiv…).
 • Specifikovat roli transportních vlastností v kinetice procesů vzniku materiálů a jejich ovlivňování (složením pevné fáze, teplotou, tlakem, přítomností látek na bázi plastifikátorů).
 • Stanovit úlohu parametrů v přípravě geopolymerů a jiných alkalicky aktivovaných hlinito-křemičitanů.
 • Využít přírodních silikátových surovin pro přípravu pokrokových materiálů (inženýrská a žáruvzdorná keramika, sklokeramika). • Rozvinout technologii přípravy anorganických a polymer-cementových kompozitů.
 • Využívání sekundární produktů z chemických, metalurgických výrob a energetiky v přípravě anorganických materiálů.

Skupiny uživatelů:

 • výrobci a zpracovatelé anorganických pojiv,
 • výrobci stavebních materiálů,
 • výrobci technické a inženýrské keramiky,
 • výrobci a uživatelé žáruvzdorných materiálů,
 • uživatelé anorganických technologií, • univerzity a VaV organizace.

Vedoucí výzkumného programu: prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.

Ad 2. Výzkumný program Pokročilé organické materiály a biomateriály

Fyzikální chemie pro přípravu a charakterizaci vlastností systémů cíleného transportu biologicky aktivních látek a senzorů na bázi organických materiálů, využitelných například v diagnostice, medicíně či péči o zdraví obecně.

Studium interakcí v koloidních soustavách a nanosystémech za účelem odhalení jejich schopnosti vázat biologicky aktivní látky do stabilního celku umožňujícího transport prospěšné aktivní látky na místo určení, nebo v případě škodlivé aktivity umožňujícího transport zastavit. Výzkum přípravy a vlastností konkrétní aplikační formy transportního systému. Návrh systémů pro potenciální praktické aplikace a příprava jejich funkčních vzorků nebo vzorků pro následné (především biologické, medicínské) testy.

Příprava nových funkčních materiálů s výraznými senzorickými, elektrickými a optickými vlastnostmi. Charakterizace elektrických a optických vlastností těchto systému, tak aby mohly být využity pro pokročilé senzorické, diagnostické a další aplikace. Konstrukce prototypů systémů a jejich nabídka pro komerční aplikaci.

Skupiny uživatelů:

 • Firmy produkující nebo vyvíjející biologicky aktivní látky či jejich aplikační formy,
 • zejména firmy farmaceutické, kosmetické, biotechnologické nebo potravinářské.
 • Firmy působící v oblasti senzorické a diagnostické techniky.
 • Firmy produkující nebo vyvíjející zdravotnické prostředky.
 • Instituce klinického výzkumu a testování.
 • Univerzity a VaV organizace.

Vedoucí výzkumného programu: prof. Ing. Martin Weiter, PhD.

Struktura ŘÍZENÍ centra:

Centrum materiálového výzkumu představuje samostatné pracoviště Fakulty chemické VUT v Brně.